Τμήμα κακώσεων μουσικών και χορευτών
Φυσιοθεραπεία,Κακώσεις μουσικών - χορευτών,αποκατάσταση ,φυσικοθεραπεία ΙΑΣΩ